Teenusliisingu lepingu tingimused

kehtivad alates 21.11.2020

1.     ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Teenusliisingu lepingu tingimused on Teenuslepingu lahutamatu osa, mis sätestab Liisinguandja ja Liisinguvõtja vahelise suhtluse põhialused ja korra ning üldised tingimused Liisinguandja ja Liisinguvõtja vaheliste toimingute tegemisel Teenuslepingu täitmisel.

2.     MÕISTED

Liisinguese – on Teenuslepingus märgitud objekt, mille kasutamist finantseerib Liisinguandja;

Liisinguvõtja – on Teenuslepingus märgitud pool, keda finantseeritakse Liisingueseme kasutamise võimaldamiseks;

Liisinguandja – on Teenuslepingus märgitud pool, kes finantseerib Liisinguvõtjat Liisingueseme kasutamise võimaldamiseks;

Liisinguperiood – on Liisingueseme üleandmise-vastuvõtu hetkele järgneva kuu alguskuupäeva ja Lepinguperioodi lõpu vaheline periood;

Teenusleping – on Teenusliisingu leping;

Teenusetingimused – on käesolevad Teenusliisingu Teenuslepingu tingimused;

Teenusliisingu makse – on Teenuslepingus märgitud summa Liisinguvõtja poolt Liisingueseme kasutamise eest igakuiselt tasumisele kuuluv summa;

Pool/Pooled – on ühiselt või eraldi Liisinguvõtja ja Liisinguandja.

3. TEENUSLIISINGU MAKSED

3.1.  Liisinguvõtja tasub Teenuslepingus määratletud igakuiseid Teenusliisingu makseid Liisinguperioodi jooksul Teenuslepingus märgitud Teenusliisingu maksete tasumise tähtpäeval. Teenusliisingu maksed võivad sisaldada lisaks Liisingueseme finantseerimise kuludele tasusid kindlustuse ja muude teenuste eest ning muid Liisinguesemega seotud kulusid vastavalt Liisinguandja pakkumisele või Poolte vahelisele kokkuleppele. Teenuslepingujärgse makse teostamisel märgib Liisinguvõtja maksekorraldusele Teenuslepingus märgitud viitenumbri, kui Liisinguandja ei ole teatanud teisiti.

3.2.  Lisaks Teenuslepingus määratletud maksetele kohustub Liisinguvõtja kandma kõik Liisingueseme valduse ja kasutamise käigus tekkivad kulud, mis ei sisaldu Teenusliisingu maksetes.

3.3.  Intressi arvestamise aluseks on 30-päevane kuu ja 360-päevane aasta.

3.4.  Liisinguperiood algab Liisingueseme üleandmise-vastuvõtmise hetkele järgneva kuu algusest.

4. LIISINGUESEME ÜLEANDMINE

4.1. Liisinguvõtjal on õigus Liisingueset kasutada alates Liisingueseme üleandmise-vastuvõtu akti allkirjastamise hetkest.

4.2. Liisingueseme üleandmine Liisinguvõtjale loetakse toimunuks üleandmise-vastuvõtu akti allkirjastamisega. Liisingueseme üleandmise-vastuvõtu aktis fikseeritakse Liisingueseme valduse üleandmise kuupäev, Liisingueseme komplektsus, laitmatu funktsioneerimine ning Liisingueseme vastuvõtmisel ilmnenud puudused ja Liisingueseme müüjapoolsete puuduste likvideerimise tähtaeg.

4.3. Liisingueseme üleandmise-vastuvõtu akti allkirjastamise hetkest läheb Liisinguvõtjale üle Liisingueseme valdus, juhusliku hävimise riisiko ja suurema ohu allika valdaja vastutus.

4.4. Kui Liisinguvõtja ei allkirjasta Liisingueseme üleandmise-vastuvõtu akti ega teata Liisinguandjale Teenuslepingus sätestatud korras Liisingueseme tavapärast kasutamist takistavatest puudustest, loevad Pooled Liisingueseme vastuvõtmise toimunuks 30 päeva möödumisel Liisingueseme müügilepingu sõlmimisest.

4.5. Liisinguvõtja on kohustatud hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul toimetama Liisinguandjale allkirjastatud Liisingueseme üleandmise-vastuvõtu akti.

4.6. Liisinguvõtjal on õigus tutvuda müügilepingu tingimustega selle sõlmimise eelselt, esitades vastavasisulise taotluse Liisinguandjale. Pooled on selguse mõttes kokku leppinud, et käsitlevad Liisinguvõtja poolt müügilepinguga tutvumise õiguse mittekasutamist müügilepingu tingimustega nõustumisena. Pooled on kokku leppinud, et Liisinguvõtjal puudub õigus esitada Liisinguandja vastu nõudeid seoses müügilepingu tingimustega, hoolimata asjaolust, kas Liisinguvõtja on müügilepingu tingimustega tutvunud või mitte.

5. LIISINGUANDJA KOHUSTUSED

5.1. Liisinguandja peab koostöös Liisinguvõtjaga läbirääkimisi Liisingueseme omandamise üle ning kohustub enne Liisingueseme müügilepingu sõlmimist Liisinguvõtjaga kooskõlastama Teenuslepingu olulised tingimused (Liisingueseme spetsifikatsioon, Liisingueseme tarnimise ja üleandmise tähtaeg jne).

6. LIISINGUVÕTJA KOHUSTUSED

6.1. Liisinguvõtja kohustub Teenuslepingu kehtivuse ajal tasuma tähtaegselt Teenuslepingus määratletud tasusid, samuti kulusid, mis võivad kaasneda Teenuslepinguga, sh Liisingueseme kohustusliku ja vabatahtliku kindlustuse maksed (nt kahjujuhtumi korral ka selle käsitlusega kaasnevad kulud ja kindlustusandjate regressinõuded), Liisingueseme omandamisega ning registreerimisele kuuluva Liisingueseme registreerimisega ja registriandmete võimalike muudatustega kaasnevad kulud ja tasud (sh riigilõivud), Liisingueseme vastuvõtmisega müüjalt, Liisingueseme kasutamise ja valdamisega (nt riiklikud ja kohalikud maksud, parkimistrahvid) ja säilitamisega (nt hooldusega) kaasnevad kulud; tollimaakleri tasud, notari tasud, pangaülekande kulud, akreditiivikulud, valuuta kursi muutused, müüjale pretensioonide esitamisega kaasnevad kulud.

6.2. Liisinguvõtja aktsepteerib, et võlgnevuse korral on Liisinguandjal õigus ühepoolselt määrata nõuded ning nende rahuldamise ulatus ja järjekord, mida lugeda rahuldatuks Liisinguvõtja poolt makstud summade arvelt.

6.3. Liisinguvõtja nõustub, et juhul, kui ta teeb Teenuslepingu järgselt tasumisele kuuluvast Teenusliisingu maksest suurema makse, on Liisinguandjal õigus arvestada Teenuslepingu järgset Teenusliisingu makset ületav summa Liisinguvõtja mis tahes Liisinguandja ees oleva muu sissenõutavaks muutunud kohustuse katteks.

6.4. Liisinguvõtja kohustub tasuma Liisinguandjale Teenuslepingu täitmisega, muutmisega või lõpetamisega, samuti Liisingueseme valdamise ja kasutamisega seonduvalt täiendavaid tasusid, mis tulenevad Liisinguandja poolt kehtestatud hinnakirjast, mis on kättesaadav Liisinguandja kodulehel. Liisinguvõtja kinnitab Teenuslepingu sõlmimisega, et ta on hinnakirjaga tutvunud.

6.5. Liisinguvõtja on kohustatud kasutama Liisingueset hoolikalt, heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele; mitte andma seda Liisinguvõtja kirjaliku loata kolmandatele isikutele; säilitama Liisingueset sellisena, nagu see Liisinguvõtjale üle anti, välja arvatud muutused, mis tekivad Liisingueseme sihtotstarbelise kasutamise tulemusena; teostama õigeaegselt ja omal kulul Liisingueseme korrapärast hooldust ja vajalikke remonditöid Müüja juures või eelneval Liisinguandjaga vähemalt kirjalikku taasesitatavas vormis sõlmitud kokkuleppel viimase poolt aktsepteeritud koostööpartneri juures ning kohaldatavatel juhtudel läbima tehnilise ülevaatuse õigusaktidega sätestatud korras.

6.6.  Registreerimisele kuuluva Liisingueseme korral on Liisinguvõtja kohustatud esitama dokumendi, mis tõendab Liisingueseme omandiõiguse registreerimist Liisinguandja nimele ning Liisinguvõtja registreerimist Liisinguobjekti vastutavaks kasutajaks.

6.7.  Liisinguvõtja kohustub hiljemalt 2 tööpäeva jooksul Liisinguandjat kirjalikult teavitama alljärgnevatest asjaoludest:

6.7.1.  Liisingueseme kaotsiminekust, kahjustamisest, vargusest, röövimisest või muust kahjust;

6.7.2.  Liisingueseme vastavas registris registreerimist tõendava dokumendi kaotsiminekust;

6.7.3.  Liisingueseme arestimisest või äravõtmisest;

6.7.4.  Liisinguvõtjal ei ole lubatud Liisinguesemega Euroopa Liidu piiridest välja sõita juhul, kui Liisinguesemeks on sõiduauto või kommertstranspordivahend; muudel juhtudel võib viia Liisingueset Eesti Vabariigist välja ainult pärast Liisinguandjalt vastavasisulise kirjaliku nõusoleku saamist.

6.8. Liisinguese peab Liisinguperioodi lõpus tagastamisel vastama samale seisukorrale ja komplektsusele nagu Liisinguvõtja Liisingueseme valduse sai, arvestades sellest Liisingueseme heaperemeheliku kasutamise järgse loomuliku kulumi. Sõidukite puhul lähtutakse Liisinguobjekti seisukorra hindamisel Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu ja Eesti Liisingühingute Liidu poolt heaks kiidetud sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määra juhendist.

7. LIISINGUESEME KINDLUSTUS

7.1. Kui kindlustuse makse sisaldub Teenusliisingu makses, korraldab ja tagab Liisinguvõtjale katkematu kindlustuskaitse Lepinguperioodi vältel Liisinguandja Poolte poolt kokku lepitud järgmistel tingimustel:

7.1.1.  Liisingueseme kindlustuskaitse algab üleandmise-vastuvõtu akti allkirjastamise hetkest ning lõpeb Lepinguperioodi lõppkuupäeval;

7.1.2.  Liisinguvõtja kohustub edastama Liisinguandjale viimase nõudmisel kindlustuspoliisi sõlmimiseks lisainfot Liisingueseme asukoha, turvasüsteemide jms kohta;

7.1.3.  Juhul, kui Liisinguese on kasutatud sõiduk, kohustub Liisinguvõtja edastama Liisinguandjale Liisinguandja poolt antud juhiste kohaselt tehtud fotod Liisinguesemest hiljemalt Liisingueseme oma valdusesse võtmise päeval, kuid mitte hiljem kui Liiklusregistris omaniku muudatuse registreerimise hetkel;

7.1.4.  Liisinguvõtja nõudel kohustub Liisinguandja väljastama Liisinguvõtjale kindlustusseltsi poolt väljastatud kinnituse Liisingueseme kindlustustingimuste kohta;

7.1.5.  Kindlustusjuhtumi korral kohustub Liisinguvõtja viivitamatult Liisinguandjat teavitama. Liisinguandja kohustub korraldama kindlustusjuhtumiga seonduvad toimingud kindlustusandjaga;

7.1.6.  Juhul kui kindlustusandja teeb kahju hüvitamisest keelduva otsuse, sh juhul, kui sellise keeldumise põhjuseks on Liisinguvõtja tegevus või tegevusetus kindlustusjuhtumi saabumise korral, kohustub Liisinguvõtja hüvitama tekkinud kahjud Liisinguandjale;

7.1.7.  Liisinguvõtja on kohustatud täitma kõiki kindlustuslepingu nõudeid, sh kindlustusandja poolt kehtestatud ohutusnõudeid ja hoiduma riski suurendamisest;

7.1.8.  Liisinguandja ei vastuta, kui Liisinguvõtja ei saa kasutada Liisingueset sihtotstarbeliselt ja kannab seeläbi kahju;

7.1.9.  juhul, kui Liisinguvõtja või kolmanda isiku tegevusest või tegevusetusest tingituna suureneb kindlustusmakse, või muutuvad Teenuslepingu või kindlustuse tingimused, või kui Liisinguvõtja loobub Lepinguperioodi kestel kindlustusest, kohustub Liisinguvõtja hüvitama Liisinguandjale kindlustusmakse kallinemise või tekkinud kahju;

7.2.  Liisinguvõtja kinnitab, et ta sai kätte, tutvus, sai aru ja nõustus Liisinguandja poolt pakutud kindlustuslepingu ja selle tingimustega.

7.3.  Kui kindlustuse makse ei sisaldu Teenusliisingu makses, kohustub Liisinguvõtja sõlmima Liisingueseme kindlustuslepingu Liisinguandja poolt aktsepteeritava kindlustusandja juures, kuid mitte hiljem, kui Liisingueseme oma valdusesse võtmise päeval Liisinguvõtja poolt ning edastama sõlmitud Liisingueseme kindlustuslepingu Liisinguandjale hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul. Enne kindlustuslepingu(te) ja Liisingueseme kindlustuskaitse jõustumist on Liisinguvõtjal keelatud Liisingueset kasutada (sh sellega liikluses osaleda).

7.4.  Kindlustusleping peab olema sõlmitud järgmistel tingimustel:

7.4.1. Liisinguese peab olema kindlustatud vähemalt järgmiste riskide vastu: liiklusõnnetus, tulekahju, loodusõnnetus, vargus ja röövimine;

7.4.2.  Omavastutuse määr vastavalt varagrupile ja kindlustussummale;

7.4.3.  soodustatud isikuks on Liisinguandja;

7.5.  Liisingueseme kindlustusväärtus on Liisingueseme turuväärtus käibemaksuga, kui Liisinguandja ei ole andnud kirjalikku nõusolekut kindlustusväärtuse määramiseks teisiti;

7.6.  Kindlustuse kehtivusalaks on Euroopa v.a Venemaa, Valgevene, Ukraina, Moldova, Gruusia,
Armeenia, Aserbaidžaan, Türgi, kui Liisinguandja ei ole andnud kirjalikku nõusolekut kehtivusala määramiseks teisiti.

7.7.  Liisinguvõtja kohustub tasuma kindlustusmaksete tasumata jätmise tagajärjel ning muudel alustel kindlustusest tulenevad kulud ja/või kahjud (sh kindlustusandjate regressinõuded). Kui vastavad kulud ja/või kahjud on kandnud Liisinguandja, on Liisinguvõtja kohustatud hüvitama Liisinguandjale vastavad summad Liisinguandja poolt nimetatud tähtajaks ja korras.

7.8.  Kui Liisinguese on sõiduk, kohustub Liisinguvõtja sõlmima kohustusliku liikluskindlustuslepingu Liisinguandja poolt aktsepteeritud kindlustusandjaga vähemalt 1-aastase tähtajaga ning selle eest tasumisele kuuluv kindlustusmakse tuleb tasuda korraga ühes osas lepingu sõlmimisel.

7.9.  Liisingueseme hävimisel, kahjustumisel või kadumisel viisil, mida kindlustuslepingu järgi ei loeta kindlustusjuhtumiks ning mis seetõttu ei kuulu kindlustusandja poolt hüvitamisele või kui kindlustushüvitis ei kata kõiki Liisinguandja kulusid, on Liisinguandja ees vastutav Liisinguvõtja. Liisinguvõtja kohustub 14 päeva jooksul pärast Liisinguandjalt vastavasisulise teate saamist tasuma hüvitamata kulud.

8. SANKTSIOONID

8.1. Liisinguvõtja poolt Teenuslepingus nimetatud kohustuse rikkumise korral on Liisinguandjal õigus Teenusleping ühepoolselt ennetähtaegselt üles öelda, nõuda Liisinguvõtjalt kahju hüvitamist, mis seisneb Liisingueseme väärtuse vähenemises hooldus- ja remonttööde teostamise tõttu mittekoostööpartneri poolt või maksimaalse läbisõidu või töötundide ületamisest ning lisaks leppetrahvi kuni 20% (kakskümmend protsenti) Liisingueseme soetusmaksumusest koos käibemaksuga.

8.2.  Pooled on kokku leppinud, et Liisinguandjal on õigus nõuda Teenuslepingus kokkulepitud leppetrahvi sagedusega üks kord kuus iga rikkumise kohta kuni Liisinguvõtja on vastava kohustuse Teenuslepingu kohaselt täitnud ja esitanud kohustuse täitmist tõendavad dokumendid Liisinguandjale.

9. LEPINGUTE SEOTUS

9.1.  Liisinguandjal on õigus lõpetada Teenusleping ühepoolselt ennetähtaegselt juhul, kui Liisinguvõtja rikub OÜ Finecon Liising (registrikoood 16096054) või viimase konsolideerimisgruppi kuuluva äriühinguga sõlmitud laenu-, liisingu-, faktooringu- või muud finantseerimis-, tagatis- või võõrandamislepingut.

9.2.  Kui Liisinguandjal tekib õigus lõpetada Teenusleping ühepoolselt ennetähtaegselt tulenevalt Liisinguvõtja Teenuslepingust tulenevate kohustuste mittekohasest täitmisest, on Liisinguandjal, OÜ Finecon Liising (registrikood 16096054) ning viimase konsolideerimisgruppi kuuluval äriühingul õigus lõpetada ühepoolselt ennetähtaegselt ka kõik Liisinguvõtjaga sõlmitud kehtivad laenu-, liisingu-, faktooringu- või muud finantseerimis-, tagatis- või võõrandamislepingud.

9.3.  Kui Liisinguandja osutab Liisinguvõtjale teenust, mis ei ole sätestatud Teenuslepingus, tasub Liisinguvõtja teenuse eest ühekordset tasu vastavalt hinnakirjale, mis on kättesaadav Liisinguandja veebilehel www.finecon.ee.

10. TEENUSLEPINGU LÕPPEMINE

10.1.  Teenusleping lõppeb Lepinguperioodi lõppemise tähtpäeva saabumisel, mis on märgitud Teenuslepingus, Liisingueseme hävimisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel, Teenuslepingu ülesütlemisel või poolte kokkuleppel.

10.2.  Liisinguvõtja on kohustatud Liisingueseme tagastamise tähtpäeval Liisingueseme Liisinguandjale tagastama Liisinguandja poolt määratud kohas. Liisingueseme üleandmisel koostatakse Liisingueseme valduse üleminekut tõendav akt, mille allkirjastamise hetkest lähevad Liisinguandjale üle Liisingueseme valdus, suurema ohu allika valdaja vastutus ning juhusliku hävimise riisiko. Valduse üleminekut tõendavas aktis fikseeritakse Liisingueseme tagastamise käigus toimuval visuaalsel vaatlusel tuvastatud Liisingueseme seisukord.

10.3.  Kui pärast Liisingueseme tagastamist toimunud tehnilise ülevaatuse käigus ilmneb, et Liisingueseme seisukord ei vasta Teenuslepingus ettenähtud tingimustele ning sellel esinevad puudused, mis ei ole tingitud Liisingueseme normaalsest kulumisest ja heaperemehelikust kasutamisest, siis on Liisinguvõtja kohustatud, vastavalt Liisinguandja eelnevalt aktsepteeritud isiku poolt esitatud ettekirjutusele/kalkulatsioonile, viima Liisingueseme omal kulul Teenuslepingus ettenähtud seisukorda. Juhul, kui Liisinguvõtja ei täida nimetatud puuduste kõrvaldamise kohustust, siis on Liisinguandjal ja/või Liisinguandja koostööpartneril õigus nimetatud puudused ise kõrvaldada ja nõuda vastavad kulud sisse Liisinguvõtjalt ja/või kompenseerima Liisinguandjale Liisingueseme väärtuse langusega tekitatud kahju.

10.4.  Teenuslepingu lõppemisel enne Teenuslepingu tähtaja möödumist on Liisinguvõtjal kohustus tasuda Liisinguandjale Lepingu lõppemise hetkest kuni Lepinguperioodi lõpuni tasumata jäänud Teenusliisingu maksete summa. Liisinguandjal on õigus Liisinguvõtjalt nõuda täiendavat mõistlikku hüvitist, mis on võrdne 1%-ga Teenusliisingu maksete summaga, mis ei ole lõpetamise hetkeks veel sissenõutavaks muutunud.

11. LIISINGUESEME VÕÕRANDAMINE TEENUSLEPINGU ÜLESÜTLEMISEL

11.1.  Teenuslepingu ülesütlemisel kuulub Liisinguese Liisinguandja poolt võõrandamisele.

11.2.  Liisinguandjal on õigus kasutada Liisingueseme võõrandamisel Liisinguandja koostööpartnerite teenuseid.

11.3.  Liisinguandjal on õigus kas otse või läbi volitatud esindaja teha Liisingueseme valduse taastamise ja hilisema võõrandamise protsessis vajalikke toiminguid ja sellega seotud kulutusi, tagamaks Liisingueseme kiire ja tulemuslik võõrandamine. Nimetatud toimingute all peetakse silmas eelkõige, kuid mitte ainult toiminguid, mis on seotud Liisingueseme transportimise, pukseerimise, müügikorda seadmise (sh keemiline puhastus), monteerimise ja demonteerimisega.

11.4.  Liisingueseme võõrandamiseks koostatakse Liisingueseme müüki suunamise akt, milles määratakse kindlaks Liisingueseme võõrandamise alghind.

11.5.  Liisinguandjal on õigus Liisingueseme võõrandamise hinda langetada, kui ilmneb, et Liisingueset ei ole võimalik pakutava hinnaga tulemuslikult võõrandada.

11.6.  Vaatamata sellele, et Teenuslepingus kokkulepitu kohaselt kuulub Liisinguese võõrandamisele Liisinguandja poolt, on Liisinguvõtjal igas Liisingueseme võõrandamise protsessi etapis õigus Liisinguandjalt saada informatsiooni Liisingueseme võõrandamise kohta ja osaleda Liisingueseme võõrandamisprotseduuris, aidates kaasa Liisingueseme ostja leidmisel (võõrandamisprotseduuri mõjutamisega kaasneda võivad kulud kohustub kandma Liisinguvõtja). Kõik vastavasisulised (ostu)pakkumised tuleb Liisinguandjale esitada kirjalikus vormis. Eelnimetatu ei vabasta Liisinguvõtjat kohustusest hüvitada Liisinguandjale Lepinguga seotud kulutused.

11.7.  Kui Liisinguandja kannab Lepingu ülesütlemise ja/või Liisingueseme valduse taastamise ning võõrandamisega seotud kulusid (sh. kolmandale isikule tasutav müügiteenuse- ja/või tagastusteenuse kulu, Liisingueseme ekspertiisikulu ja/või puhastuse kulu, Liisingueseme müügikohta pukseerimise kulu, Liisingueseme monteerimise/demonteerimise kulu), kohustub Liisinguvõtja need Liisinguandjale hüvitama.

11.8.  Kui Liisingueseme võõrandamisest saadav rahasumma (ilma käibemaksuta) ei kata kõiki Liisinguvõtja poolt Liisinguandjale tasumisele kuuluvaid summasid, on Liisinguvõtja kohustatud viivitamatult tasuma Liisinguandjale puudujääva osa.

12. MUUD TINGIMUSED

12.1.  Teenusleping jõustub Poolte poolt allkirjastamise hetkel. Pärast Teenuslepingu jõustumist tasub Liisinguvõtja esimese Teenusliisingu makse ja lepingutasu. Liisinguvõtja poolt esimese Teenusliisingu makse ja/või lepingutasu kohaselt tasumata jätmisel loetakse Teenusleping lõppenuks.

12.2.  Liisinguvõtja ja Liisinguandja on kokku leppinud, et loevad käesoleva Teenuslepingu allkirjastamisega kehtetuks kõik Poolte vahel Liisingueseme suhtes sõlmitud varasemad kokkulepped ja tahteavaldused ning lähtuvad tekkinud õigussuhte tõlgendamisel Lepingust ja selle lisadest.

12.3.  Pooled kohustuvad mitte avalikustama kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta ning võtma tarvitusele kõik nendest sõltuvad meetmed vältimaks eelnimetatud informatsiooni sattumist kolmandate isikute kätte. Antud kitsendus ei ole Liisinguandjale siduv juhul, kui Liisinguvõtja ei ole kohaselt täitnud enda Lepingust tulenevaid kohustusi.

13. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE

13.1.  Teenuslepingu allkirjastamisega annab Liisinguvõtja Liisinguandjale nõusoleku enda kohta käivate kliendiandmete (sh. isikuandmete) töötlemiseks Liisinguandja ja kõigi teiste juriidiliste isikute poolt, milles Liisinguandja omab valitsevat mõju.

13.2.  Pooled on kokku leppinud, et Liisinguvõtja kliendiandmete töötlemine on lubatud tingimustel, mis on sätestatud eraldi kliendiandmete töötlemise korras ning on kättesaadav Liisinguandja kodulehel www.finecon.ee. Liisinguvõtja kinnitab, et ta on nimetatud korraga tutvunud.

14. TEENUSLEPINGU KEHTIVUS JA MUUDATUSED

14.1.  Teenuslepingu muutmine on võimalik Poolte kokkuleppel. Muudatused vormistatakse kirjalikult. Teenuslepingu muudatused on Teenuslepingu lahutamatuks osaks.

14.2.  Selguse huvides kinnitavad Pooled, et Liisinguandja kodulehel olevad Liisinguandja kehtestatud dokumentide, sealhulgas kuid mitte ainult kliendiandmete töötlemise kord, hinnakiri, kontaktandmete loetelu, muutmist ei loeta Teenuslepingu muutmiseks. Selliste dokumentide muutmist ei ole vajalik vormistada Poolte poolt kirjalikult, vaid neid muudab Liisinguandja ühepoolselt avalikustades kehtiva dokumendi viivitamata oma kodulehel.

15. TEATED

15.1.  Teenuslepinguga seotud teated esitab Pool teisele Poolele Lepingus sätestatud sidevahendite andmeid kasutades.

15.2.  Liisinguandja teavitab Poolt oma muutunud sidevahendite andmetest kodulehel.

15.3.  Liisinguvõtja kohustub teavitama Teenuslepingu kehtivuse ajal Liisinguandjat oma muutunud sidevahendite andmetest viivitamata kirjalikult või e-posti teel.

16. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

16.1. Pooled püüavad lahendada erimeelsused läbirääkimiste teel. Läbirääkimised loetakse ebaõnnestunuks, kui pooled ei ole leidnud pooli rahuldavat lahendust 14 (neliteist) päeva jooksul erimeelsuse ilmnemisest. Kumbki pool kannab oma läbirääkimistega seotud kulud ise. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendavad pooled vaidluse Harju Maakohtus. Teenuslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.