Teenuste hinnakiri

 • Lepingutasu – alates 1,6% soetusmaksumusest.
 • Lepingu tingimuste muutmise tasu – 1% tasumata jääkväärtuselt, min 100,00 EUR + km..
 • Võlalepingu sõlmimine – 1% tasumata jääkmaksumuselt, min 50,00 EUR + km
 • Lepingu igakuine haldustasu – 0,00 EUR.
 • Arve väljastamine elektrooniliselt (internetipanka) – 0,00 EUR.
 • Arve väljastamine paberkandjal – 10,00 EUR + km.
 • Lihtkirjalik volikiri, sh volikiri Maanteeametile registrikande muutmiseks – 9,00 EUR + km.
 • Notariaalne volikiri – 79,00 EUR + km.
 • Teenusliisingu maksete tasumisega viivituses olemise eest saadetud meeldetuletus – 9,00 EUR + km
 • Tasu e-posti või posti teel saadetud ülesütlemise teatise eest 29,00 EUR + km ning lisanduvad tekkinud kulud.
 • Leppetrahv Lepingulise kohustuste rikkumise eest kuni 20% vara soetusmaksumusest.
 • Seadusest tuleneva rikkumise nõude menetlemine – 29,00 EUR + km.
 • Vara allrendile andmise nõusolek – 35,00 EUR + km.
 • Kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine – 0,00 EUR.
 • Saldokinnituse koostamine Kliendi soovil – 0,00 EUR + km.
 • Nõusoleku, tõendi, garantiikirja, lepingu koopia või kordusarve (vanem kui üks kuu) väljastamine kliendi soovil – 9,00 EUR + km.
 • Vara teisalduskulude nõude menetlemine 79,00 EUR + km, lisanduvad tekkinud kulud
 • Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine – vastavalt üldtingimustele.
 • Viivise määr – 0,25% päevas.
 • Leppetrahv Vara mitte tähtaegse tagastamise korral 1% soetusmaksumusest, min 40,00 EUR + km iga viivitatud päeva eest.
 • Vara väljaostuarve tühistamine või muutmine Kliendi soovil 9,00 EUR + km.